Anunci sobre informació pública aprovació inicial Ordenança Municipal reguladora de l’ús residencial comunitari i habitatge turístic, per a al•legacions, així com suspensió de la tramitació i atorgament de llicències afectades. Exp. 2020/2461C.