Expedient 2021/6714J Millora precisió geomètrica de la línia que delimita els termes municipals