3. Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera