1. Pressupostos anuals


El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de la ciutat, per la qual cosa es converteix en una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions de despeses en les diferents àrees municipals i d’ingressos que s’esperen obtenir.