Expedient 2022/272C Estudi de Detall illa ENS-131 carrers General Prim, Sta. Teresa de Jesús, Llibertat i Ctra. de Lliria