1. Competències i funcions, tant pròpies com atribuïdes per delegació