Borsa temporal d’ocupació de monitors/es esportius/ves


Publicació

 • BOP: 04/09/2023
 • DOGV: –
 • BOE: –

Presentació d’instàncies

 • Del 05/09/2023 al 18/09/2023

Documentació a presentar

 • Instància del procediment de selecció d’ocupació
 • Declaració responsable de no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions.
 • En el cas de tindre discapacitat, certificació de dictamen favorable de l’òrgan competent de qualsevol Comunitat Autònoma, o de l’Administració de l’Estat, que acredite la discapacitat, així com certificat de compatibilitat expedit per l’organisme competent que acredite la seua capacitat per a exerceixes les tasques i funcions dels llocs objecte de convocatòria. Per a facilitar l’emissió del certificat es podrà sol·licitar prèviament per el/la interessat/a a la Regidoria competent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, els riscos del lloc de treball a què es refereix la Borsa de Treball Temporal.
 • Declaració responsable de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Els documents que servisquen de prova per a la justificació i valoració dels mèrits que hagen de ser tinguts en compte.
 • Juntament amb els documents acreditatius dels mèrits s’acompanyarà la fulla d’autobaremació emplenada.
 • Titulació exigida.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual actual.

Documentació

Procés