Provisió per concurs específic de mèrits del lloc núm. 035, Tècnic Informàtic

Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2