Processos d’elaboració de normes finalitzats


Dictamen de la Comissió Informativa de Governació de l’Ajuntament de Burjassot relatiu a la consulta pública i tràmit d’audiència perquè els subjectes i entitats potencialment afectats pel text de la iniciativa, presenten les seues opinions i aportacions sobre aquest tema a través del registre d’entrada en el termini d’un mes des de la present publicació (Data de publicació 02/02/2018).

Anunci de l’Ajuntament de Burjassot relatiu a la consulta pública perquè els subjectes i organitzacions potencialment afectats per futures normes, o per les seues modificacions, presenten les seues opinions sobre aquest tema a través del registre d’entrada en el termini de deu dies des de la present publicació (Data de publicació 19/01/2018).

Problemes a solucionar amb la iniciativa: L’ocupació dels cursos realitzats en les Escoles Esportives Municipals.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació: Optimitzar els recursos emprats en les Escoles Esportives Municipals.

Objectius de la norma: Incrementar la matriculació en les Escoles Esportives Municipals a través d’un nou període de matrícula en l’equador del curs.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries: No existeixen alternatives per a suprimir la concentració de la càrrega tributària municipal existent.

Edicte de l’Ajuntament de Burjassot relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de mercats, sotmetent-se a informació pública l’expedient durant un termini de trenta dies hàbils a fi que puguen presentar-se contra la mateixa les reclamacions que estimen pertinents els interessats (Data de publicació en el BOP 12/12/2017).

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació: Adaptació de l’Ordenança a la legislació vigent.

Objectius de la norma: Regular de forma eficient el funcionament del Mercat Municipal, quant als drets i obligacions de les concessions administratives.

Anunci de l’Ajuntament de Burjassot relatiu a la consulta pública perquè els subjectes i organitzacions potencialment afectats per futures normes, o per les seves modificacions, presenten les seves opinions al respecte a través del registre d’entrada en el termini de deu dies des de la present publicació (Data de publicació: 13/10/2017)

Problemes a solucionar amb la iniciativa: Eliminar rigideses del sistema derivades dels requisits exigits per acollir-s’hi i de les característiques del mateix i millorar la gestió tècnica del mateix.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: Millorar l’actual sistema de pagament per adaptar-lo a les necessitats dels contribuents derivades de la seva situació econòmica i financera.

Objectius de la norma: Donar-li més difusió eliminant l’import mínim per acollir-s’hi i incrementant les fraccions, de cinc a set, amb la finalitat de distribuir en el temps la càrrega tributària municipal. Per millorar la seva gestió tècnica la sol·licitud per acollir-s’hi podrà presentar-se fins al 15 de desembre.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries: No hi ha alternatives al sistema de pagaments fraccionat de rebuts de venciment periòdic com a mitjà de pagament sense meritació de recàrrec i interessos.

Anunci de l’Ajuntament de Burjassot relatiu a la consulta pública perquè els subjectes i organitzacions potencialment afectats per futures normes, o per les seves modificacions, presenten les seves opinions al respecte a través del registre d’entrada en el termini de deu dies des de la present publicació (Data de publicació: 13/10/2017)

Problemes a solucionar amb la iniciativa: Eliminar la concentració de la càrrega tributària municipal existent en els cinc primers mesos de l’any.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: Millorar la situació econòmica i financera dels subjectes passius distribuint la càrrega tributària municipal.

Objectius de la norma: Eliminar la concentració de la càrrega tributària municipal existent. La taxa de guals es cobrarà en els mesos de febrer i març. El IVTM es cobrarà en els mesos d’abril i maig. L’IBI es cobrarà en els mesos de juny i juliol. I l’IAE es cobrarà en els mesos d’octubre i novembre.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries:  No hi ha alternatives per suprimir la concentració de la càrrega tributària municipal existent.

Les seves opinions al respecte a través del registre d’entrada en el termini de deu dies des de la present publicació