Jurídic i patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial.

Informació relativa a les Ordenances, Reglament i altres disposicions de la institució, així com els projectes de les mateixes. També aquells que hagen de ser sotmesos a exposició pública, i així mateix, la relació de béns immobles que siguen propietat de l’entitat.