Provisión por concurso específico de méritos del puesto nº 035, Técnico Informático

Escala de Administración Especial, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2