Relació dels convenis subscrits


Tots els convenis vigents subscrits per l’Ajuntament de Burjassot o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents han d’adaptar-se al que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, abans del 2 d’octubre del 2019.

No obstant això, aquesta adaptació serà automàtica, en el que es refereix al termini de vigència del conveni, per a aquells qui no tenen determinat un termini de vigència o, si és el cas, si no tenen establida una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos, el termini de vigència del conveni acabarà el 2 d’octubre del 2020.

 

  • Relació dels convenis subscrits actualitzada a data 03/04/2024 ( PDF / CSV )

Documents