Convocatòria de borsa per a la provisió temporal per millora d’ocupació del lloc de Conductor

Escala d'Administració Especial, subescala personal d'oficis, grup C, subgrup C2