Pressupostos Generals 2019


En no haver-se aprovat pressupost per a 2019 queda automàticament prorrogat el pressupost de 2018 amb data 1/1/2019.