Procés de provisió en propietat de tres places d’Oficial de Policia Local

Promoció interna ordinària, promoció interadministrativa i per mobilitat


Places

 • Total: 3
 • Torn lliure: —
 • Promoció interna: 1
 • Promoció interadministrativa: 1
 • Reserva discapacitats: —
 • Torn de mobilitat: 1

Publicació

 • BOP: 15/06/2020
 • DOGV: 19/06/2020
 • BOE: —

Presentació d’instàncies

 • Del 20/06/2020 al 20/07/2020

Taxes

Documentació

Comentarios

Els aspirants poden presentar a través de Seu electrònica:

 • La instància per a participar en el procés selectiu
 • El justificant del pagament de la taxa de drets d’examen
 • El certificat mèdic en imprés oficial

Respecte als mèrits al·legats per l’aspirant, s’aportaran en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), en sobre tancat i amb la documentació degudament compulsada.
Abans d’acudir al SAC cal sol·licitar cita prèvia.

Proceso