Concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Tresoreria.

Procediment de concurs ordinari


Places

  • Total: 1

Publicació

  • BOP: —
  • DOGV: —
  • BOE: 17/06/2020

Presentació d’instàncies

  • Del 17/06/2020 al 08/07/2020

Documentació